Računovodski servis

Urejeno računovodstvo in knjigovodstvo je ena bistvenih zahtev in potreb sodobnih gospodarskih družb.

RAČUNOVODSKE STORITVE
Za naše pogodbene stranke opravljamo računovodske storitve kot je navedeno, lahko samo delno, za nekatere pa tudi več – vse je stvar dogovora:

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige,…),
 • obračunavanje DDV,
 • obračunavanje plač in prispevkov, avtorskih honorarjev, najemnin, pogodb
  o delu ter ostalih osebnih dohodkov in poročanje davčni upravi ter ZPIZ-u
  o teh prejemkih,
 • izdelava med letnih računovodskih izkazov,
 • izdelava letnih poročil ( bilance stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz
  denarnega toka, izkaz gibanja kapitala, priloge s pojasnili k izkazom in
  poslovno poročilo),
 • izdelava davčnih obračunov (obračun davka od dohodkov pravnih oseb,
  obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za samostojne podjetnike),
 • izdelava poročil po željah naročnika,
 • obračunavanje obresti in priprava IOP obrazcev,
 • vodenje evidence osnovnih sredstev,
 • druge storitve po dogovoru z naročnikom.
Zaupajte zanesljivemu partnerju z več kot 25 letnimi izkušnjami. Računovodsko svetovanje - za dobre poslovne rezultate potrebujete urejeno računovodstvo, prave davčne nasvete in izobražen kader. Online osebno svetovanje
Za dobre poslovne rezultate potrebujete
urejeno računovodstvo, prave davčne
nasvete in izobražen kader.
Zaupajte zanesljivemu partnerju z več kot 25 letnimi izkušnjami. Računovodsko svetovanje - za dobre poslovne rezultate potrebujete urejeno računovodstvo, prave davčne nasvete in izobražen kader. Online osebno svetovanje

Online računovodsko svetovanje

V IK svetovanju vam nudimo računovodsko svetovanje z osebnim pristopom, s katerim vam pomagamo zmanjševati vaše obveznosti.

Izobraževalna gradiva

Pridobitna/nepridobitna dejavnost, povezane osebe, rezervacije, prevrednotenje finančnih naložb, boniteta, amortizacija, hibridna neskladja, davčne olajšave, normiranci

-
+

Pravna podlaga za pripravo DDPO, specifike, ki se nanašajo na PKP zakone, letni popisi, ddv pri primankljaju, evidentiranje ekonomskih kategorij in vpliv na davčno osnovo.

-
+